Algemene voorwaarden Prints van Oranje

bijgewerkt op: 15 oktober 2015

 

Artikel 1 Definities 

Prints van Oranje: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prints van Oranje B.V., gevestigd te Houten, mede handelend onder de namen printtapijt.nl, printbehang.nl, printvinyl.nl, printstoffen.nl, printgordijnen.nl en printlaminaat.nl, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

Wederpartij : iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Prints van Oranje een overeenkomst heeft gesloten, dan wel van Prints van Oranje een aanbod daartoe heeft ontvangen.

Product : alle door Prints van Oranje verhandelde producten

Dienst : alle door Prints van Oranje verrichte diensten  

 

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, orders, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van en met Prints van Oranje, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten welke Prints van Oranje met haar wederpartij aangaat.
 2. Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de (terzake) inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met Prints van Oranje tot stand zijn gekomen en door Prints van Oranje als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. De wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met Prints van Oranje is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten van Prints van Oranje in te stemmen.
 4. In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat een of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze voorwaarden en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door Prints van Oranje jegens haar wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat een of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.
 5. Het is de wederpartij niet toegestaan om, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Prints van Oranje, rechten of verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst met Prints van Oranje aan een derde over te dragen. 

 

Artikel 3 Offertes

 1. Alle door Prints van Oranje gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld; zij kunnen onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij nog door Prints van Oranje worden herroepen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens.
 3. Indien de aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is Prints van Oranje niet verplicht een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de in de aanbieding genoemde prijs uit te voeren.
 4. Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes en aanbiedingen van Prints van Oranje geldig gedurende zestig dagen gerekend vanaf de dag der verzending van de aanbieding of offerte of zoveel korter of langer als in de aanbieding of offerte is aangegeven.
 5. Aanbiedingen van Prints van Oranje zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Prints van Oranje onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.  

 

Artikel 4 Gegevens verstrekt door Prints van Oranje en wederpartij 

 1. Door Prints van Oranje aan de wederpartij verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, pegboards, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen en/of andere gegevens gelden slechts als benaderende beschrijving van zaken. Slechts indien de zaken zeer wezenlijk afwijken van de voormelde gegevens, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst binnen zes (6) dagen na datum van de levering te ontbinden.
 2. De in dit artikel vermelde gegevens, evenals het merk, octrooi, handelsnaam, model, auteursrecht of enig ander recht op deze gegevens berusten bij Prints van Oranje en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet over op de wederpartij. Het gebruik van voormelde gegevens, anders dan in het kader van deze overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Prints van Oranje.
 3. Van de door de wederpartij aan Prints van Oranje verstrekte ontwerptekeningen, werken detailtekeningen, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo's, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen en/of andere gegevens wordt door Prints van Oranje aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek. De wederpartij vrijwaart Prints van Oranje tegen aanspraken in- en buiten rechte, van een derde, die stelt dat op een merk, octrooi, handelsnaam, model-, auteursrecht of enige ander recht van die derde inbreuk is gemaakt door het gebruik maken door Prints van Oranje van de in dit artikel vermelde gegevens. Indien een derde bezwaar maakt tegen levering, is Prints van Oranje, onverminderd het voorgaande, zonder meer gerechtigd de levering niet uit te voeren en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van de wederpartij te verlangen zonder dat Prints van Oranje tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is.

 

Artikel 5 De overeenkomst: aanvang/duur/opschorting/einde 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van Prints van Oranje of Prints van Oranje zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van de wederpartij. Het bewijs van de totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen eveneens op een andere wijze worden bewezen.
 2. Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door Prints van Oranje uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan Prints van Oranje ter kennis te worden gebracht.
 3. Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan wel Prints van Oranje goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is Prints van Oranje gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Prints van Oranje krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
 4. Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan Prints van Oranje, zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden ingeval:
  • de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is;
  • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
  • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard;
  • de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
  • op een deel van de bezittingen en/of het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;
  • de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert;
  • de kredietverzekeraar van Prints van Oranje de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt.
  • Prints van Oranje heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 
 5. De wederpartij is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek van Prints van Oranje zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Prints van Oranje.
 6. Prints van Oranje behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te facturen, zulks met in achtneming van de redelijkheid en de billijkheid.

 

Artikel 6 Uitvoering 

 1. De overeenkomst wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen Prints van Oranje en de wederpartij, echter de wijze waarop de overeenkomst tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door Prints van Oranje.
 2. Prints van Oranje spant zich ervoor in de overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 3. Prints van Oranje behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst (als vermeld in de offerte of aanbieding) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan jegens de wederpartij schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te (laten) ontbinden. Prints van Oranje behoudt zich daarnaast het recht voor om wijzigingen in de specificatie aan te brengen die noodzakelijk zijn om deze in overeenstemming te brengen met toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke eisen dan wel, indien de producten conform de specificatie van de wederpartij dienen te worden geleverd, die de kwaliteit of het functioneren daarvan niet wezenlijk aantasten.
 4. Geringe afwijkingen, zoals, maar niet beperkt tot, geringe afwijkingen in de kleurstelling, alsmede de dikte, afmetingen, hoeveelheden e.d. van het door Prints van Oranje geleverde product en/of met een op een eerder tijdstip door Prints van Oranje geleverd product, dan wel een door Prints van Oranje aan de wederpartij ter beschikking gesteld monster, geven de wederpartij niet het recht het product te weigeren, de overeenkomst te (laten) ontbinden en/of schadevergoeding van Prints van Oranje te vorderen, tenzij dit in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. Een afwijking van de overeengekomen toleranties en/of hoeveelheden wordt in dit kader beschouwd als een geringe afwijking indien een onafhankelijk deskundige zulks op basis van de in de markt gebruikelijke standaarden beoordeelt.
 5. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat: 
  • de toegang tot de plaats waar het product dient te worden afgeleverd geschikt is voor het benodigde transport daarvan;
  • de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor de levering van het product en/of de levering van de dienst. 
 6. Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze voorwaarden zorgt de wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van het verrichten van de dienst(en) aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  • zij alle benodigde gegevens voor de opdracht tijdig aan Prints van Oranje ter hand stelt. Eén en ander voor beoordeling van Prints van Oranje met inachtneming van de redelijkheid.  
  • Schade en kosten, die aan de zijde van Prints van Oranje ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de wederpartij. 
 7. Indien Prints van Oranje in het kader van het uitvoeren van de opdracht gebruik maakt van derden is zij nimmer aansprakelijk voor schade welke hieruit voor haar voortvloeit. Onder schade wordt onder meer verstaan: (kleine) beschadigingen aan de eigendommen van de wederpartij en/of derden, enz.
 8. Alle kosten welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals, maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van de wederpartij.
 9. Resten (uitschot, afval) van door de wederpartij ter productie verschafte materialen of halffabricaten worden geacht door de wederpartij aan Prints van Oranje in eigendom te zijn overgedragen.  

 

Artikel 7 Prijzen

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. De wederpartij is verplicht de over het factuurbedrag verschuldigde omzetbelasting te voldoen.
 2. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte of aanbieding en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is Prints van Oranje gerechtigd de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Prints van Oranje heeft het recht te bedingen dat door de wederpartij -alvorens de diensten worden geleverd- een voorschot wordt betaald. De hoogte hiervan wordt bepaald door Prints van Oranje.
 4. Indien door Prints van Oranje duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.
 5. Alle door Prints van Oranje gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 8 Betaling 

 1. Alle betalingen dienen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden zonder enig recht van de wederpartij op korting, opschorting of verrekening.
 2. De betaling dient rechtstreeks aan Prints van Oranje te worden voldaan door storting op het door Prints van Oranje aangegeven bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen. De datum van creditering op de bankrekening van Prints van Oranje geldt als betalingsdatum.
 3. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens Prints van Oranje nakomt, een en ander zoals hierboven in lid 1 is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Prints van Oranje het recht aan de wederpartij een rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag van 1 % per maand of indien hoger de wettelijke rente, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
 4. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de wederpartij. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van Prints van Oranje de meerdere schade van de wederpartij te vorderen. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden afgeboekt.
 5. Indien de wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, in geval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede in geval van overlijden en/of ondercuratelestelling en/of intrekking van een door de kredietverzekeraar van Prints van Oranje ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet, is al hetgeen Prints van Oranje van de wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht de meerdere schade te vorderen. 

 

Artikel 9 Levering 

 1. Levering vindt plaats door fysieke overdracht van de producten aan de wederpartij dan wel aan een door de wederpartij aangewezen persoon, zoals een vervoerder. Vanaf het moment van levering zijn de risico’s van verlies of schade aan de producten voor rekening van de wederpartij.
 2. De wederpartij is verplicht om op de overeengekomen dag van levering ervoor zorg te dragen dat de te leveren producten in ontvangst worden genomen, dat de hoeveelheid geleverde producten alsmede de specificaties worden gecontroleerd en dat door of namens de wederpartij voor ontvangst wordt getekend. Indien de producten op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd, wordt ervan uitgegaan dat de levering heeft plaatsgevonden conform de overeengekomen hoeveelheid en specificaties. Dit geldt ook indien de wederpartij niet of er namens hem niemand aanwezig is om voor ontvangst van de producten te tekenen.
 3. De wederpartij dient er bij de vaststelling van de leveringsdatum rekening mee te houden dat de door Prints van Oranje geleverde producten minimaal 24 uren nodig hebben om te acclimatiseren in verband met omgevingsfactoren als temperatuur, vochtigheid en dergelijke.
 4. Prints van Oranje heeft het recht om voor iedere overeenkomst minimale en maximale leveringstermijnen vast te stellen.
 5. De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien buiten de schuld van Prints van Oranje vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde producten niet tijdig aan Prints van Oranje worden geleverd, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd. Alsdan wordt de leveringstermijn in ieder geval met dertig (30) dagen verlengd, indien de redelijkheid en billijkheid zulks verlangt kan deze termijn langer zijn, zonder dat Prints van Oranje dan wel haar wederpartij gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden en zonder dat zij gehouden is de wederpartij enig bedrag aan schadevergoeding te voldoen.
 6. Behoudens grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Prints van Oranje geeft overschrijding van de leveringstermijn de wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 

 

Artikel 10 Niet-tijdige afname 

 1. Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de uiterst overeengekomen leveringstermijn de producten afneemt en/of de wederpartij de producten weigert, kan Prints van Oranje het product voor één maand, gerekend vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leverdatum, voor rekening en risico van de wederpartij in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan de wederpartij zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden.
 2. Indien partijen geen leveringstermijn zijn overeengekomen wordt de uiterst overeengekomen leveringstermijn gesteld op 90 dagen na opdracht, tenzij schriftelijk anders door Prints van Oranje overeengekomen.
 3. Alle door Prints van Oranje ter zake het in bewaring stellen van het product gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Prints van Oranje behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde of nog af te leveren product(en) totdat de koopprijs voor al deze product(en) geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Prints van Oranje tegen de wederpartij mocht verkrijgen.
 2. Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan deze geleverde producten in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Prints van Oranje te bewaren.
 4. Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Prints van Oranje tekort zal schieten en/of Prints van Oranje goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen tekort zal schieten en/of in gevallen als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden, is Prints van Oranje gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. Hierbij verleent de wederpartij Prints van Oranje toestemming om de betreffende producten in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de betreffende producten zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.
 5. De wederpartij is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen Prints van Oranje op eerste aanzegging ter inzage te geven.  

 

Artikel 12 Annuleringen

 1. De wederpartij kan een gegeven opdracht niet annuleren, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze bepaling kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 2. In het geval dat partijen op de in lid 1 van dit artikel omschreven wijze een reeds gegeven opdracht in gezamenlijk overleg annuleren dan is de wederpartij verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan Prints van Oranje te vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De schade wordt vastgesteld op het netto bedrag gemoeid met de opdracht.  

 

Artikel 13 Reclames 

 1.  Reclames/klachten dienen binnen zes (6) dagen na ontvangst van de producten/het gereedkomen van de dienst schriftelijk bij Prints van Oranje te zijn ingediend. Prints van Oranje zal trachten binnen twee (2) werkdagen ter plaatse aanwezig te zijn om de reclame/klacht te beoordelen. Reclames/klachten wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen door de wederpartij nauwkeurig op de door haar afgetekende vrachtbrieven te worden omschreven.
 2. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen acht (8) dagen na de ontdekking, doch binnen drie (3) maanden na de leveringsdatum, bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Prints van Oranje te zijn ingediend.
 3. De in de lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde reclame is niet mogelijk indien: 
  • de wederpartij jegens Prints van Oranje in gebreke is;
  • de wederpartij zelf op ondeskundige wijze en/of zonder toestemming van Prints van Oranje applicatie dan wel reparaties heeft verricht of door derden heeft laten verrichten aan de door Prints van Oranje geleverde producten; 
  • de wederpartij na aflevering van de producten zichtbare gebreken en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken niet terstond meldt. Zichtbare gebreken en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken dienen in ieder geval voordat met het verwerken van het product wordt begonnen, te worden gemeld aan Prints van Oranje. In het geval dat de wederpartij het product verwerkt zonder dat Prints van Oranje het geleverde product heeft kunnen bezichtigen, dan kan niet meer worden gereclameerd;
  • de producten versneden, verknipt, of op de enige andere wijze bewerkt of verwerkt zijn, gebruikt of beschadigd zijn;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden, zoals vervuiling, geweld van buitenaf of overbelasting zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met aanwijzingen van Prints van Oranje zijn behandeld;
  • kwaliteitsverlies is opgetreden door slecht onderhoud, natuurlijke slijtage of doordat de geleverde producten langer dan normaal opgeslagen zijn geweest;
  • er sprake is van geringe, in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke, afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, materiaalstructuur, finish en / of omlopen;
  • sprake is van kleurstofkorrels, nuances en tintverschillen, natuurlijke markeringen, poolomkering (shading) of watermarkering, vervuiling, verschieten van kleuren en beschadiging door gebruik van naaldhakken of vergelijkbaar schoeisel;
  • sprake is van niet (goed) bij elkaar passen van kleuren van op verschillende tijdstippen bestelde of gelegde producten of producten uit verschillende verfbaden.
 4. Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling van het door hem aan Prints van Oranje verschuldigde op te schorten.
 5. Indien de reclame naar het oordeel van Prints van Oranje gegrond is, zal Prints van Oranje, te harer keuze, hetzij de geleverde producten herstellen, hetzij de geleverde producten gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijke geleverde producten, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde producten, waarop de reclame betrekking heeft. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Prints van Oranje niet gehouden.
 6. De wederpartij heeft niet het recht om te weigeren de verkochte producten in ontvangst te nemen, of deze retour te zenden, tenzij Prints van Oranje hiermee schriftelijk heeft ingestemd en de wederpartij de door Prints van Oranje gemaakte kosten, welke worden gefixeerd op minimaal 20% van het factuurbedrag, aan Prints van Oranje vergoedt. Ingeval de wederpartij meent dat het door Prints van Oranje geleverde niet overeenstemt met wat zij aan de wederpartij heeft verkocht, dient hij Prints van Oranje onmiddellijk op de hoogte te stellen en gelegenheid te geven de geleverde producten te bezichtigen. Verwerkte producten worden geacht te zijn goedgekeurd.
 7. Reclames betreffende het factuurbedrag dienen binnen veertien (14) dagen na verzending van de betreffende factuur aan Prints van Oranje bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Prints van Oranje zijn ingediend.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid  

 1. De aansprakelijkheid van Prints van Oranje voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.
 2. Prints van Oranje is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, (alle) indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan geleverde producten, waaronder bijvoorbeeld begrepen wachturen dan wel kosten voor extra werkzaamheden.
 3. Prints van Oranje is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar personeel dan wel door Prints van Oranje tijdens het leveren van producten ingeschakelde leveranciers of derden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen (de gevolgen van) overschrijding van de datum, waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd respectievelijk monsters dienen te zijn aangeleverd.
 4. Voor de verwerking van haar producten -bijvoorbeeld het installeren, aanbrengen en aanwenden- kan Prints van Oranje adviezen verstrekken. Opvolging van deze adviezen leidt naar het inzicht van Prints van Oranje tot het beste resultaat. Voor de juistheid van deze adviezen en met name voor de uitvoering daarvan aanvaardt Prints van Oranje geen aansprakelijkheid.
 5. Goederen worden aangeboden en zullen worden gefactureerd tegen de door Prints van Oranje opgegeven prijs die is opgenomen in de orderbevestiging dan wel offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Prints van Oranje. Geringe afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheden, gewichten, maten en samenstelling naar boven of beneden worden door de wederpartij aanvaard en leiden niet tot een prijsaanpassing.
 6. De wederpartij is gehouden Prints van Oranje te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Prints van Oranje in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld aan de zijde van Prints van Oranje.
 7. Prints van Oranje is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van onjuiste informatie welke door de wederpartij is verstrekt. 

 

Artikel 15 Overmacht  

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke van de wil van Prints van Oranje onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Prints van Oranje of diens leveranciers.
 2. Indien Prints van Oranje haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht - zoals omschreven in lid 1 van dit artikel - worden die verplichtingen opgeschort totdat Prints van Oranje weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
 3. In het geval dat Prints van Oranje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Prints van Oranje gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Indien Prints van Oranje binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Prints van Oranje als de wederpartij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Prints van Oranje jegens de wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

 

Artikel 16 Garantie

 1. Prints van Oranje garandeert dat door haar verkochte producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten.
 2. De wederpartij kan geen aanspraak maken op de garantie uit het vorige lid van dit artikel indien één of meer van de in artikel 13 lid 3 genoemde omstandigheden zich hebben voorgedaan.

 

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Het is de wederpartij bekend dat op de geleverde woningtextiel, modellen, monsters, logo's, adviezen, ideeën, brochures, afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan, intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten, welke rechten hij zal respecteren en verklaart daarop geen inbreuk te zullen maken.
 2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden deze bescheiden, materialen en/of zaken, voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, dan in de overeenkomst tussen Prints van Oranje en de wederpartij is bepaald, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prints van Oranje.
 3. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de wederpartij jegens Prints van Oranje een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro) onverminderd haar recht de meerdere schade te vorderen.
 4. Het is Prints van Oranje toegestaan om beeldmateriaal te maken van de door haar, al dan niet in opdracht van opdrachtgever, vervaardigde producten en dit beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Artikel 18 Recht- en forumkeuze

 1. Geschillen omtrent de kwaliteit van de door Prints van Oranje geleverde zaken zullen worden beoordeeld op basis van de EN-normen. Deze EN-normen worden de wederpartij op verzoek toegezonden. Geschillen omtrent de kwaliteit als voormeld zullen, met uitsluiting van de gewone burgerlijke rechter, worden beslecht door een door partijen aan te stellen onafhankelijk deskundige die beslist middels een voor partijen bindende uitspraak. Deze deskundige is gehouden het geschil te beoordelen op basis van de in de markt gebruikelijke normen.
 2. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de aan te stellen onafhankelijk deskundige, zullen partijen zich wenden tot het Nederlands Arbitrage Instituut met het verzoek een onafhankelijk deskundige aan te wijzen. De kosten van de deskundige zullen voor rekening komen van de in het ongelijk gestelde partij. Indien beide partijen in het gelijk dan wel ongelijk worden gesteld, dan zullen partijen ieder de helft van de kosten dragen.
 3. Alle overige geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij Prints van Oranje om haar moverende redenen de wederpartij wenst op te roepen voor de daartoe bevoegde rechter in zijn/haar woonplaats.
 4. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is toepasselijk het Nederlands recht.

 

Artikel 19 Slotbepaling 

 1.  In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, berust de beslissing uitsluitend bij Prints van Oranje.
 2. Van toepassing is steeds de meest actuele gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden ten tijde van de totstandkoming van de opdracht.